Website Học viện
Tra cứu OPAC
Quản trị thư viện
"Mục đích của việc đào tạo cho các ứng sinh và thành viên là dẫn đưa họ đến một mức độ trưởng thành nhân bản và Kitô giáo, mà với sự trợ giúp của ơn Chúa, họ có thể tận hiến chính mình cách ý thức hiểu biết, tự nguyện và toàn tâm cho công việc phục vụ của Hội Thánh thừa sai trong đời sống cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, ngõ hầu loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (HP. 78), như chính Đức Giêsu Kitô đã tuyên bố về mình: “Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (HP. 1)."
Từ khóa Tiêu đề